kinnigolichurch

May 2, 2024

Sr. M Carmencita (85)

ಆಮ್ಚಾ ಮೇರಿವೆಲ್ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ಲಿ ಸಿ. ಕಾರ್ಮೆನ್ಸಿಟಾ ಬಿ. ಎಸ್. (85 ವರ್ಸಾಂ) ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತಿಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ (03.05.2024) ಸಕಾಳಿಂ 9.455ಕ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ 10.15ಕ್ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಂಯ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಿಸಾಸವೆಂ ರೀತ್ ಮುಂದರುನ್ ವೆತಾ. ವ್ಹಡಾ ಸಂಕ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚೆ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ಆಜ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಕುಡಿಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ
April 27, 2024

Ambrose Alphonso (65)

ಅಂಬ್ರೋಜ್ ಅಲ್ಫೋನ್ಸೋ, (65 ವರ್ಸಾಂ) ವೆರೋನಿಕಾ ಅಲ್ಫೋನ್ಸೊ ಹಿಚೊ ಪತಿ, ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಮ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೊ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತಾಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಪಾಲ್ಯಾಂ (28.04.2024) ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. 4.00 ವರಾರ್ ಮಿಸ್ ಅನಿ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.
April 26, 2024

Patrick Dsouza (73)

ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೋಜಾ, 73 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ (ಪತಿ ಲೂಸಿ ಡಿಸೋಜಾ ಹಿಚೊ) ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಂಯ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೊ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತಾಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಪಾಲ್ಯಾಂ (27.04.2024) ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. 4.00 ವರಾರ್ ಮಿಸ್ ಅನಿ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.