kinnigolichurch

June 5, 2023

Immaculate Conception Premier League 2023

ICYM Kinnigoli unit organised "IMMACULATE CONCEPTION PREMIER LEAGUE 2023"inter-parishioners Cricket tournament on 14th May 2023 at 8:30 am in Kinnigoli Church ground.
June 5, 2023

Taizé Prayer 2023

On the occasion of Lenten season, Indian Catholic Youth Movement (ICYM), Kinnigoli unit organized Taizé Prayer on Saturday,01st April 2023 at Immaculate Conception Church Hall, Kinnigoli.
June 3, 2023

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಸಂವಿಧಾನಾಂತ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಾಂಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಮಾಹೆತ್ ಶಿಬಿರ್

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಸಂವಿಧಾನಾಂತ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಾಂಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಮಾಹೆತ್ ಶಿಬಿರ್
June 3, 2023

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್
June 3, 2023

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ
June 3, 2023

ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅನಿ ಪರಿಸರ ಆಯೋಗ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಂಖಾಲ್ ಪಾವ್ಸಾ ಉದಾಕ್ ಜಿರಂವ್ಚೆಂ ಮಾಹೆತ್ ಶಿಬಿರ್

ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅನಿ ಪರಿಸರ ಆಯೋಗ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಂಖಾಲ್ ಪಾವ್ಸಾ ಉದಾಕ್ ಜಿರಂವ್ಚೆಂ ಮಾಹೆತ್ ಶಿಬಿರ್