kinnigolichurch

March 4, 2024

How to be Responsible Parents

The Ujwal Women's Association organized an event titled "How to be Responsible Parents" on March 3, 2024, at 5:30 PM. The speakers for the event were Dr. Roshan Monteiro, Assistant Professor at St. Aloysius, Mangalore, and Smt. Lydiya Lobo. Both speakers delivered insightful talks on the subject.
February 25, 2024

Christian Education Day 2024

Christian education seeks to develop in growing persons an understanding and appreciation of the personality, life, and teachings of Jesus to lead them to better personal experience. Christian education seeks to develop in growing persons a progressive and continuous development of Christian character.
February 12, 2024

Ignatius Robert Dmello (68)

ಇಗ್ನೆಸಿಯಸ್ ರೊಬರ್ಟ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ (ಪ್ರಾಯ್ 68) ಪತಿ ಕ್ಲೇರಾ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಸಾಂ ಮಿಗೆಂಲ್ ವಾಡೊ, ಆಜ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಆಜ್ (12.02.24) ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್..
February 12, 2024

Peter Fernandes (81)

ಪೀಟರ್ ಪೆರ್ನಾಡಿಸ್(ಪ್ರಾಯ್ 81) ಪತಿ ಜುಲಿಯಾನಾ ಪೆರ್ನಾಡಿಸ್, ವೆಲಂಕಣಿ ಮಾಂಯ್ ವಾಡೊ, ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಮಗ್ಳಾರಾ(13.02.24) ಸಕಾಳಿ 9:30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್..
January 27, 2024

Tug of War 2024

ವಾರಾಡ್ಯಾ ICYMನ್ ನೀರುಡೆ ಇಗರ್ಜೆ ವಠಾರಾಂತ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚಾ ದೊರಿ ವೊಡ್ಚಾ ಸ್ಪ್ಯರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.
January 24, 2024

Tereza Lobo (81)

ತೆರೆಜಾ ಲೋಬೊ (ಪ್ರಾಯ್81) ಪತಿಣ್ ದೆ| ಕಾಸ್ಮೀರ್ ಲೋಬೊ. ಆವಯ್ ಜಾಸ್ಮೀನ್, ಐಡಾ ಆನಿ ಜಾನೆಟ್, ಸಾಂ ರಫಾಯಲ್ ವಾಡೊ, ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಯಾ.(24 - 01-24) ತಿಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತಿಕಾ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.