January 27, 2024

Tug of War 2024

ವಾರಾಡ್ಯಾ ICYMನ್ ನೀರುಡೆ ಇಗರ್ಜೆ ವಠಾರಾಂತ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚಾ ದೊರಿ ವೊಡ್ಚಾ ಸ್ಪ್ಯರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.