Mass Timings

  • 7am - 8am & 10am - 11am
  • 4pm - 5pm
  • 6:30am - 7am

Office Timings

  • Holiday
  • 9am - 12:30pm & 2:30pm - 5:30pm
  • 9am - 12:30pm & 2:30pm - 5:30pm

Daily News

June 10, 2024

ಕೊನ್ಸೆಟ್ಟಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ನವ್ಯಾ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

A hearty welcome to Rev. Fr. Joachim Frenandes (Managing Trustee) by Concetta Hospital, Kinnigoli
June 4, 2024

ಸೈ೦ಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವರಸ್ ಆರಂಭ್ ಆನಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ವಿದಾಯ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

ಸೈ೦ಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವರಸ್ ಆರಂಭ್ ಆನಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ವಿದಾಯ್ ಕಾರ್ಯೆಂ