ಸೆವಾ, ತ್ಯಾಗ್ ಎಕ್ವಟಾ ಸವೆಂ

ಕ. ಸಭಾ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಘಟಕಾಚಿ ಮಟ್ವಿ ಚರಿತ್ರಾ


      ಆಮ್ಚಾö್ಯ ಫರ‍್ಗಜೆಂತ್ ಕ. ಸಭಾ 1978 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ದೆ| ಬಾಜಿಲ್ ಸಿಕ್ವೇರ ಆನಿ ಕರ‍್ಯರ‍್ಶಿ ಶ್ರೀಮನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಪ್ ಎಲ್.ವಿ.ಎಮ್. ಫರ‍್ನಾಂಡಿಸ್ ವಿಗಾರ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ.


ಕ. ಸಭೆಚೊ ಉದ್ದೇಶ್:
1. ಆಮ್ಚಾö್ಯ ಸೊವಿಯಾಚೊ ಮಹಾತ್ಯಾಗ್ ಸುಫಳ್ ಕರುಂಕ್ ವಾವರ‍್ಚೆ.
2. ಕಥೊಲಿಕ್ ಭಾವಾ ಭಯ್ಣಿಂ ಥಂಯ್ ಮಾಯಮೋಗ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟ್ ವೃದ್ಧಿ ರ‍್ಚೊ
3. ಆಮ್ಚಾö್ಯ ದುಬ್ಳಾö್ಯ ದಾಕ್ಟಾö್ಯ ಭಾವಾಂಚಿ ದುಃಖಾಂ ಪುಸುಂಕ್ ಆಮ್ಚಾö್ಯ ತಾಂಕಿ ಪರ‍್ತೆಂ ವಾವರ‍್ಚೆ
4. ಆಮ್ಚಿ ಸಮಡ್ತ್ ರ‍್ಯಾ ಥರಾನ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ರ‍್ಜ್ ಪಡ್ಲಾö್ಯರ್ ಕಸಲೊಯ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ.
5. ಲಾಯಿಕ್ ಆಪೊಸ್ತಲಾದಿಂತ್ ಫಾವೊತೊ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾಗೃತಿ ವಾಡಂವ್ಚಿ.
     

      ಸರ‍್ವೆರ್ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಲಾö್ಯನ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಾವ್ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 1993 ಂತ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ನರ‍್ದೇಶಕ್ ಬಾಪ್ ಸ್ಟಾö್ಯನಿ ತಾವ್ರೊಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾ ಕಾಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ದೆ| ವಲೇರಿಯನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಪರತ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೊ. ತೊ ವಾವ್ರ್ ಆಜ್ ರ‍್ಯಾಂತ್ ಭರಾನ್ ಜಾವ್ನ್ಸ್ ಆಸಾ.


ಪಾಟ್ಲಾö್ಯ ರ‍್ಸಾಂನಿ ಆಮಿಂ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಹೆ ಪರಿ ಆಸಾ.
1. ಕ. ಸಭೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ರ‍್ಬೆತಿ
2. ಕ. ಸಭೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕಸಲೊ
3. ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ರ‍್ಬೆತಿ
4. ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ರ‍್ಬೆತಿ
5. ರ‍್ಕಾರಿ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ರ‍್ಕಾರಿ ಸೌಲತ್ಯೊ ಖಂಚೊ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಸಾತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ರ‍್ಬೆತಿ
6. ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಜಿರೊಂವ್ಚೆ ವನಮಹೋತ್ಸವ ಸಂರ‍್ಭಾರ್ ಝಡಾಂ ವಿತಗರಣ್ ರ‍್ಚೆಂ ಕರ‍್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ.
7. ಸಂವಿಧಾನಾಂತ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಾಚಿ ಹಕ್ಕಾ, ಒಟಾರ್ ಐಡಿಂತ್ ನಾಂವಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಾö್ಯಂಚಿ ಕೊಣಾಚಿ ಡಿಲಿಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ತಿಂ ಪರತ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.
8. ಭರ‍್ಗ್ಯಾಂಚಿ ತಾಲೆಂತಾ ರ‍್ಜಿತ್ ರ‍್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ರ‍್ಯೆಕಾ ರ‍್ಸಾ ಭಾಷಣ್ ಸ್ರ‍್ಧೊ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕರ‍್ಯಕ್ರಮ್ ಆಮಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾಂವ್.
9. ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 23 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಮ್ಚಾ ನರ‍್ದೇಶಕ್ ಬಾಪ್ ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಲೂಕಾಸ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚೊ 60ವೊ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್ ಆಮಿಂ ಸಾಂದ್ಯಾ ಸವೆಂ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ತಾಂಕಾ ರ‍್ವಾಂನಿ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.


      ಲಾಯಿಕಾಂಚೆಂ ಏಕ್‌ಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪತ್ರ್  67 ಸಾಂದೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ತಶೆಂಚ್ 141 ರಿನಿವಲ್ ಆಸಾತ್.


      ಆಮ್ಚಾö್ಯ ಘಟಕಾಂತ್ 35 ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂದೆ ಆಸಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಸಾಂದೆ 35 ಆಸಾತ್. 2023-24 ಆಮ್ಚೆ ಕರ‍್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಹ್ಯೆ ಪರಿಂ ಆಸಾ.
1. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜ
2. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಶ್ರೀ ವಿಲಿಯಂ ಸಿಕ್ವೇರ
3. ಕರ‍್ಯರ‍್ಶಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಫರ‍್ನಾಂಡಿಸ್
4. ಸಹ-ಕರ‍್ಯರ‍್ಶಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಲೆನ್ ಪಿಂಟೊ
5. ಖಜಾನ್ದಾರ್ : ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾ ಸೆರಾವೊ
6. ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ : ಶ್ರೀ ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸೋಜ
7. ಸ್ತಿçà ಹಿತಾ ಸಂಚಾಲಕಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಂತಿಯಾ ಮಥಾಯಸ್
8. ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂಚಾಲಕ್ : ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೆರಾವೊ
9. ಸಮುದಾಯ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ
10. ಯುವ ಹಿತಾ ಸಂಚಾಲಕ್ : ಶ್ರೀ ರ‍್ವಿನ್ ಫರ‍್ನಾಂಡಿಸ್
11. ನಿಕಟ್ ಪರ‍್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜ


ಅತ್ಮೀಕ್ ನರ‍್ದೇಶಕ್ : ಬಾಪ್ ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಲೋಬೊ, ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ : ಬಾಪ್ ವಿವೇಕ್ ಪಿಂಟೊ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ : ಫಾ| ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಂಚಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಆಮ್ಚಿ ಕ. ಸಭಾ ರ‍್ಯಾ ಥರಾನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಭೋವ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾ. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.