ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ (ICYM)

        ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಯುವಜಣಾಂ ಆಮಿ, ಸೆವೆದ್ವಾರಿಂ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಾ ಮೆಟಾಂನಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಾö್ಯ ಧ್ಯೇಯಕಾಲ್ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂಚೆಂ ಸರ್ವತೋಮುಖ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತಿರ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 1981  ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಘಟಕ್ ಪಾಟ್ಲಾö್ಯ 42 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಬಾಪಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶ್‌ಪನಾಖಾಲ್ ಆನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ.
        2022-23 ವ್ಯಾ ರ‍್ಸಾ ಆಮ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಂನಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಾö್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಚಿ ಮಟ್ವಿ ಝಳಕ್ ತುಮ್ಚೆ ಮುಖಾರ್ ದವರುಂಕ್ ಆಶೆತಾಂವ್.
 
        ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತ್ ಆನಿ 2022-23 ವರ್ಸಾಕ್ ನವ್ಯಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಚುನಾವ್ 15-05-2022ವೆರ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ.
2022-23 ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಕರ‍್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಒಟ್ಟುಕ್ ೪೩ ಸಾಂದೆ ಆಸಾತ್.
ದಿರೆಕ್ತೊರ್                              : ಮಾ| ಬಾ| ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಲುಕಾಸ್ ಲೋಬೊ
ಸಹ-ದಿರೆಕ್ತೊರ್                       : ಮಾ| ಬಾ| ವಿವೇಕ್ ದೀಪಕ್ ಪಿಂಟೊ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್                                  : ನೀಲನ್ ಡಿಸೋಜ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್                            : ಮೆಲ್ರ‍್ರೊಯ್ ಲೋಬೊ
                                               ಸಾರಾ ನಿಖಿತಾ ಮಥಾಯಸ್
ಕರ‍್ಯದರ್ಶಿ                                : ಡೊಲ್ಸಿ ಸ್ವೀಜಲ್ ಸಂತುಮಯೋರ್
ಸಹಕರ‍್ಯದರ್ಶಿ                          : ಕೆನೇತ್ ಗೇವಿನ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾ
ಖಜನ್ದಾರ್                             : ಆ್ಯರನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಲೇಖ್-ತಪಾಸ್ಣಾರ್                  : ಅರ್ಪಿತ್ ಡಿಸೋಜ
ಆಮ್ಚೊ ಯುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿ          : ಫಿಲಿಶೀಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ
ರೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ              : ಗ್ಲೇನ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ
 
2022-23ವ್ಯಾ ರ‍್ಸಾ ಘಟಕಾಚಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ:
•       ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಜಮಾತ್ (25-05-2022ವೆರ್) ಚಲಯ್ಲಿ. ಜಮಾತೆರ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮೊನ್ಸಿಜ್ಞೊರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಸೆವೆಚಾ ಮನೋಭಾವಾಂತ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಕರ‍್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆರ್ ನವ್ಯಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಾö್ಯ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಿವೇಕ್ ದೀಪಕ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಕಾಂ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಐಸಿವೈಎಮ್.ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ.
•       ತಶೆಂಚ್ ಜೂನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಾö್ಯ ಮಾ| ಬಾ| ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಲೂಕಾಸ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣೆಂ, ಐಸಿವೈಎಮ್‌ಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾö ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ತಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ರುಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಗುಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಸರ್ವತೋಮುಖ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತಿರ್ ವಾವರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.
•       ಜುಲಾಯಿಚಾ 31 ತಾರಿಕೆರ್ ಝಡಾಂ ಲಾಂವ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ವನಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ವಿವಿಧ್ ಥರಾಂಚಿಂ ಝಡಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ಲಿಂ.
•       ಅಗೋಸ್ತಾಚ್ಯಾ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ‘ಯುವಮಿಲನ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂತುನ್ ೭೦ ಯುವಜಣಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಚಾ ಶಿಕೊವ್ಣೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಟುವಟಿಕಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಣೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.
•       ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಮ್ಚಾö ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ‘ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ದಿವಸ್’ ಆಚರಣ್ ರ‍್ನ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.
•       ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಾö್ಯ ಖರ‍್ಸಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಸಂದರ್ಭಿ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರಾಚಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಖರ‍್ಸಾಚೆಂ ಆರಾಧಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.
•       ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ವೆರ್ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ‘ಉಡ್ಕಾಣಾಂ’ ಖೆಳಾ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಆಸಾ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಖೆಳಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್, ಸಬಾರಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲಾಂ.
•       ಐಸಿವೈಎಮ್‌ಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ. ಸಂಘಟನಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ‘ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್’ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ.
•       ಮಿಸಾಂವ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಸಂಘಟನಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಆಯ್ತಾರಾಕ್ ದಾನ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ರ‍್ಚಾಕ್ ವಿವಿಧ್ ಖೆಳ್ ಆನಿ ಖಾಣ್ ಪೀವನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲೊ.
•       ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಂ ಸಂದರ್ಭಿ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಯುವಜಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಂತಿಚೊ ಸಂದೇಶ್ ‘ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್’ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ದಸೆಂಬರ್ ೭ ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ೨೨ ತಾರಿಕೆ  ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟ್ಲೊ. 
•       ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆನಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ದಶೆಂಬರಾಚಾ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ತಶೆಂಚ್ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಆನಿ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ ಕೆಲೊ.
•       ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ರ‍್ಸಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಆಮ್ಚಾö ಯುವಜಣಾಂನಿ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ ಆನಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲಾö್ಯಂಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ.
        ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಚಾö್ಯ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 01 ತಾರಿಕೆರ್ ‘ತೈಝೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ’ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ. ಬಾಪ್ ಆಲ್ವಿನ್ ರಿಚ್ಚಾರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಪಂಗಡಾನಿ ಹೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆ. ಹ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣಾö್ಯಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಾö್ಯಂನಿ ದೆವಾಚೊ ವಿಶೇಷ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಿ. ಸುಮಾರ್ ೨೫೦ ಲೋಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.
        ಮೇ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಮ್ಚಾö್ಯ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಐಸಿಪಿಎಲ್ (Immaculate Conception Premier League) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಆಸಾ ಕೆಲೆ. ಹ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಟಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಆಮ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಬಾಬ್-ಬಾಂದ್ಪಾಣ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ತಾಂಚಿಂ ತಾಲೆಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ.
        ಹ್ಯಾ ರ‍್ಸಾ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಾö್ಯ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಯಾಂಚಾ ಯಶಸ್ವೆ ಖಾತಿರ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲಾö್ಯ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಲೋಬೊ, ಸಹ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಿವೇಕ್ ದೀಪಕ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಚಾö ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲಾö್ಯ ದಾನಿಂಕ್, ಹಿತಚಿಂತಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ 2022-23 ವರ್ಸಾಚೆ ಸಮಿತಿ ಅಭಾರಿ. 
 
ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೊಂ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್
 
ಬಾಪ್ ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಲೋಬೊ(ದಿರೆಕ್ತೊರ್)       ಬಾಪ್ ವಿವೇಕ್ ಪಿಂಟೊ(ಸಹದಿರೆಕ್ತೊರ್)     ನೀಲನ್ ಡಿಸೋಜ(ಅಧ್ಯಕ್ಷ್)     ಡೊಲ್ಸಿ ಸಾಂತುಮಾಯರ್(ಕರ‍್ಯದರ್ಶಿ)