Associations

March 4, 2024

How to be Responsible Parents

The Ujwal Women's Association organized an event titled "How to be Responsible Parents" on March 3, 2024, at 5:30 PM. The speakers for the event were Dr. Roshan Monteiro, Assistant Professor at St. Aloysius, Mangalore, and Smt. Lydiya Lobo. Both speakers delivered insightful talks on the subject.
January 27, 2024

Tug of War 2024

ವಾರಾಡ್ಯಾ ICYMನ್ ನೀರುಡೆ ಇಗರ್ಜೆ ವಠಾರಾಂತ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚಾ ದೊರಿ ವೊಡ್ಚಾ ಸ್ಪ್ಯರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.