June 10, 2024

ಕೊನ್ಸೆಟ್ಟಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ನವ್ಯಾ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

A hearty welcome to Rev. Fr. Joachim Frenandes (Managing Trustee) by Concetta Hospital, Kinnigoli