Father Muller Hospital welcomes the new Administrator, Fr. Lucas Lobo.

ದುಃಖಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೊ ನವೊ ಮಂಟಪ ಉಗ್ತಾವಣ್
June 5, 2024
ಕೊನ್ಸೆಟ್ಟಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ನವ್ಯಾ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ
June 10, 2024