ದುಃಖಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೊ ನವೊ ಮಂಟಪ ಉಗ್ತಾವಣ್

ಸೈ೦ಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವರಸ್ ಆರಂಭ್ ಆನಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ವಿದಾಯ್ ಕಾರ್ಯೆಂ
June 4, 2024
Father Muller Hospital welcomes the new Administrator, Fr. Lucas Lobo.
June 6, 2024