Welcoming the New parish priest Rev. Fr Joachim Fernandes to Immaculate Conception Church Kinnigoli

ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ
June 2, 2024
ಸೈ೦ಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವರಸ್ ಆರಂಭ್ ಆನಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ವಿದಾಯ್ ಕಾರ್ಯೆಂ
June 4, 2024