kinnigolichurch

July 24, 2023

Ignatius Aranha (84)

ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ಅರಾನ್ಹಾ (ಜಲ್ಮ್: ಎಪ್ರಿಲ್ 14, 1939), ಪತಿ ದೆ. ವೆರೋನಿಕಾ ಅರಾನ್ಹಾ ಹಿಚೊ, ಜೆಜುಚಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಆಜ್ ಅಂತರ್ಲಾ. ತಾತಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾಂಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.
July 2, 2023

ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ(67)

ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ (ಪ್ರಾಯ್ 67) ಪತಿ ಡಯಾನಾ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ ಹಿಚೊ, ದುಃಖಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೊ ವಾಡೊ , ದೇವಾಧಿನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಪಾಲ್ಯಾಂ( 03.07.23) ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.