kinnigolichurch

March 11, 2023

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ತಾವ್ನ್ ವೊಟಾರ್ ಐಡಿ ಅನಿ ಅಬಾ ಕಾರ್ಡ್ ನೊವ್ಯಾನ್ ಅನಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕರುಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ತಾವ್ನ್ ವೊಟಾರ್ ಐಡಿ ಅನಿ ಅಬಾ ಕಾರ್ಡ್ ನೊವ್ಯಾನ್ ಅನಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕರುಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್
March 11, 2023

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆ ತಾವ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆ ತಾವ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್