Parish News

June 28, 2023

ಚಾಲ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ(85)

ಚಾಲ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ (ಪ್ರಾಯ್ 85) ಪತಿ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಿಚೊ, ಸುಕುರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೊ ವಾಡೊ, ದೇವಾಧಿನ್ ಜಾಲಾ.( 28 - 06-23) ತಾಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಸಾನ್ವಾರಾ( 01.07.23) ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ 4:00 ವರಾರ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.
June 22, 2023

Jacintha DSouza

Jacintha DSouza w/o Charles DSouza, Immaculate Conception ward ( formerly from Bajal Parish) expired on 22.06.2023. The funeral will be at 10.30am on 23.06.2023 in Immaculate Conception Church. The body will be brought to the Church at 10am for public viewing.
June 21, 2023

ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ – ಉಗ್ತಾವಣ್

ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ - ಉಗ್ತಾವಣ್
June 19, 2023

ಹೆನ್ರಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (69)

ಹೆನ್ರಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಪ್ರಾಯ್ 69) ಪತಿ ಜೆಸಿಂತಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಿಚೊ, ಸಾ೦ ಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ವಾಡೊ, ದೇವಾಧಿನ್ ಜಾಲಾ.( 19 - 06-23) ತಾಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.
June 13, 2023

ಮಿಶನರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಮೇಳ್

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮಿಶನರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಮೇಳ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೊ.
June 5, 2023

Immaculate Conception Premier League 2023

ICYM Kinnigoli unit organised "IMMACULATE CONCEPTION PREMIER LEAGUE 2023"inter-parishioners Cricket tournament on 14th May 2023 at 8:30 am in Kinnigoli Church ground.