July 9, 2023

Remedia D’Souza(75)

Remedia D'Souza, D/o David Tellis and W/O Diago D'Souza of 75 years of age living in Churchgate Flat No. 311 (Holy Family ward) passed away.
July 2, 2023

ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ(67)

ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ (ಪ್ರಾಯ್ 67) ಪತಿ ಡಯಾನಾ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ ಹಿಚೊ, ದುಃಖಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೊ ವಾಡೊ , ದೇವಾಧಿನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಪಾಲ್ಯಾಂ( 03.07.23) ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.
June 28, 2023

ಚಾಲ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ(85)

ಚಾಲ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ (ಪ್ರಾಯ್ 85) ಪತಿ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಿಚೊ, ಸುಕುರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೊ ವಾಡೊ, ದೇವಾಧಿನ್ ಜಾಲಾ.( 28 - 06-23) ತಾಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಸಾನ್ವಾರಾ( 01.07.23) ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ 4:00 ವರಾರ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.
June 22, 2023

Jacintha DSouza

Jacintha DSouza w/o Charles DSouza, Immaculate Conception ward ( formerly from Bajal Parish) expired on 22.06.2023. The funeral will be at 10.30am on 23.06.2023 in Immaculate Conception Church. The body will be brought to the Church at 10am for public viewing.
June 19, 2023

ಹೆನ್ರಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (69)

ಹೆನ್ರಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಪ್ರಾಯ್ 69) ಪತಿ ಜೆಸಿಂತಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಿಚೊ, ಸಾ೦ ಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ವಾಡೊ, ದೇವಾಧಿನ್ ಜಾಲಾ.( 19 - 06-23) ತಾಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.