May 2, 2024

Sr. M Carmencita (85)

ಆಮ್ಚಾ ಮೇರಿವೆಲ್ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ಲಿ ಸಿ. ಕಾರ್ಮೆನ್ಸಿಟಾ ಬಿ. ಎಸ್. (85 ವರ್ಸಾಂ) ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತಿಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ (03.05.2024) ಸಕಾಳಿಂ 9.455ಕ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ 10.15ಕ್ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಂಯ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಿಸಾಸವೆಂ ರೀತ್ ಮುಂದರುನ್ ವೆತಾ. ವ್ಹಡಾ ಸಂಕ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚೆ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ಆಜ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಕುಡಿಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ
April 27, 2024

Ambrose Alphonso (65)

ಅಂಬ್ರೋಜ್ ಅಲ್ಫೋನ್ಸೋ, (65 ವರ್ಸಾಂ) ವೆರೋನಿಕಾ ಅಲ್ಫೋನ್ಸೊ ಹಿಚೊ ಪತಿ, ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಮ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೊ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತಾಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಪಾಲ್ಯಾಂ (28.04.2024) ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. 4.00 ವರಾರ್ ಮಿಸ್ ಅನಿ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.
April 26, 2024

Patrick Dsouza (73)

ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೋಜಾ, 73 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ (ಪತಿ ಲೂಸಿ ಡಿಸೋಜಾ ಹಿಚೊ) ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಂಯ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೊ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತಾಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಪಾಲ್ಯಾಂ (27.04.2024) ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. 4.00 ವರಾರ್ ಮಿಸ್ ಅನಿ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.
March 29, 2024

Lilly DSouza (98)

ಲಿಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಪತಿಣ್ ದೆ. ಕಾಲಿಸ್ತ್ ಡಿಸೋಜಾ (98 ವರ್ಸಾಂ) ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಂಯ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಅಂತರ್ಲ್ಯಾ. ತಿಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.
February 12, 2024

Ignatius Robert Dmello (68)

ಇಗ್ನೆಸಿಯಸ್ ರೊಬರ್ಟ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ (ಪ್ರಾಯ್ 68) ಪತಿ ಕ್ಲೇರಾ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಸಾಂ ಮಿಗೆಂಲ್ ವಾಡೊ, ಆಜ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಆಜ್ (12.02.24) ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್..
February 12, 2024

Peter Fernandes (81)

ಪೀಟರ್ ಪೆರ್ನಾಡಿಸ್(ಪ್ರಾಯ್ 81) ಪತಿ ಜುಲಿಯಾನಾ ಪೆರ್ನಾಡಿಸ್, ವೆಲಂಕಣಿ ಮಾಂಯ್ ವಾಡೊ, ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಮಗ್ಳಾರಾ(13.02.24) ಸಕಾಳಿ 9:30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್..