July 24, 2023

Ignatius Aranha (84)

ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ಅರಾನ್ಹಾ (ಜಲ್ಮ್: ಎಪ್ರಿಲ್ 14, 1939), ಪತಿ ದೆ. ವೆರೋನಿಕಾ ಅರಾನ್ಹಾ ಹಿಚೊ, ಜೆಜುಚಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಆಜ್ ಅಂತರ್ಲಾ. ತಾತಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾಂಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.
July 16, 2023

Sunitha Lobo(51)

Mrs. Sunitha Lobo w/o Late Denis DSa and Sister of Wilson Lobo & Sr. Saritha Lobo of Fatima Ward expired today afternoon, 16th July. May her soul rest in peace.
July 9, 2023

Remedia D’Souza(75)

Remedia D'Souza, D/o David Tellis and W/O Diago D'Souza of 75 years of age living in Churchgate Flat No. 311 (Holy Family ward) passed away.
July 2, 2023

ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ(67)

ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ (ಪ್ರಾಯ್ 67) ಪತಿ ಡಯಾನಾ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ ಹಿಚೊ, ದುಃಖಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೊ ವಾಡೊ , ದೇವಾಧಿನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಪಾಲ್ಯಾಂ( 03.07.23) ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.
June 28, 2023

ಚಾಲ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ(85)

ಚಾಲ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ (ಪ್ರಾಯ್ 85) ಪತಿ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಿಚೊ, ಸುಕುರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೊ ವಾಡೊ, ದೇವಾಧಿನ್ ಜಾಲಾ.( 28 - 06-23) ತಾಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಸಾನ್ವಾರಾ( 01.07.23) ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ 4:00 ವರಾರ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.
June 22, 2023

Jacintha DSouza

Jacintha DSouza w/o Charles DSouza, Immaculate Conception ward ( formerly from Bajal Parish) expired on 22.06.2023. The funeral will be at 10.30am on 23.06.2023 in Immaculate Conception Church. The body will be brought to the Church at 10am for public viewing.