June 3, 2023

ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅನಿ ಪರಿಸರ ಆಯೋಗ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಂಖಾಲ್ ಪಾವ್ಸಾ ಉದಾಕ್ ಜಿರಂವ್ಚೆಂ ಮಾಹೆತ್ ಶಿಬಿರ್

ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅನಿ ಪರಿಸರ ಆಯೋಗ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಂಖಾಲ್ ಪಾವ್ಸಾ ಉದಾಕ್ ಜಿರಂವ್ಚೆಂ ಮಾಹೆತ್ ಶಿಬಿರ್
June 3, 2023

ವನಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಧರ್ಭಿಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆ ತಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಜಡಾಂ ವಿತರಣ್

ವನಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಧರ್ಭಿಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆ ತಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಜಡಾಂ ವಿತರಣ್
June 3, 2023

Welcoming Fr. Vivek Deepak Pinto

Welcoming parish priest and handing over the responsibility to new parish priest on 16 May 2022
March 11, 2023

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್
March 11, 2023

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ತಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ತಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್
March 11, 2023

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ತಾವ್ನ್ ವೊಟಾರ್ ಐಡಿ ಅನಿ ಅಬಾ ಕಾರ್ಡ್ ನೊವ್ಯಾನ್ ಅನಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕರುಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ತಾವ್ನ್ ವೊಟಾರ್ ಐಡಿ ಅನಿ ಅಬಾ ಕಾರ್ಡ್ ನೊವ್ಯಾನ್ ಅನಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕರುಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್