May 3, 2024

Mary Lilly Matias (82)

ಮೇರಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಮಥಾಯಸ್, (82 ವರ್ಸಾಂ) ದೆ. ಪೀಟರ್ ಮಥಾಯಸ್ ಹಾಚಿ ಪತಿಣ್, ಫಾತಿಮಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲಿ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತಿಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಸೊಮಾರಾ (06.05.2024) ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 10.00 ವರಾರ್ ಮಿಸ್ ಅನಿ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಮುಂದರುನ್ ವೆತಾ. ದುಕೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್
May 2, 2024

Sr. M Carmencita (85)

ಆಮ್ಚಾ ಮೇರಿವೆಲ್ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ಲಿ ಸಿ. ಕಾರ್ಮೆನ್ಸಿಟಾ ಬಿ. ಎಸ್. (85 ವರ್ಸಾಂ) ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತಿಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ (03.05.2024) ಸಕಾಳಿಂ 9.455ಕ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ 10.15ಕ್ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮಾಂಯ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಿಸಾಸವೆಂ ರೀತ್ ಮುಂದರುನ್ ವೆತಾ. ವ್ಹಡಾ ಸಂಕ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚೆ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ಆಜ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಕುಡಿಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ