ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ

ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅನಿ ಪರಿಸರ ಆಯೋಗ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಂಖಾಲ್ ಪಾವ್ಸಾ ಉದಾಕ್ ಜಿರಂವ್ಚೆಂ ಮಾಹೆತ್ ಶಿಬಿರ್
June 3, 2023
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್
June 3, 2023