ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅನಿ ಪರಿಸರ ಆಯೋಗ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಂಖಾಲ್ ಪಾವ್ಸಾ ಉದಾಕ್ ಜಿರಂವ್ಚೆಂ ಮಾಹೆತ್ ಶಿಬಿರ್

ವನಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಧರ್ಭಿಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆ ತಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಜಡಾಂ ವಿತರಣ್
June 3, 2023
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ
June 3, 2023