ವನಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಧರ್ಭಿಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆ ತಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಜಡಾಂ ವಿತರಣ್

Fr Vivek Deepak Pinto
Welcoming Fr. Vivek Deepak Pinto
June 3, 2023
ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅನಿ ಪರಿಸರ ಆಯೋಗ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಂಖಾಲ್ ಪಾವ್ಸಾ ಉದಾಕ್ ಜಿರಂವ್ಚೆಂ ಮಾಹೆತ್ ಶಿಬಿರ್
June 3, 2023