ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ
June 3, 2023
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಸಂವಿಧಾನಾಂತ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಾಂಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಮಾಹೆತ್ ಶಿಬಿರ್
June 3, 2023