ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾ ವಾಡ್ಯಾಕ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಚಿ ಭೆಟ್ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾ ಫೆಸ್ತ್ 2023 ವರ್ದಿ

Frederick D’Souza(66)
August 16, 2023
Cross, Bible and Marian Articles Exhibition
August 27, 2023