ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮೊಗಳ್ ಬಾಪ್ ವಿವೇಕ್
August 14, 2023
ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾ ವಾಡ್ಯಾಕ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಚಿ ಭೆಟ್ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾ ಫೆಸ್ತ್ 2023 ವರ್ದಿ
August 21, 2023