ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ತಾವ್ನ್ ವೊಟಾರ್ ಐಡಿ ಅನಿ ಅಬಾ ಕಾರ್ಡ್ ನೊವ್ಯಾನ್ ಅನಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕರುಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆ ತಾವ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್
March 11, 2023
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ತಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್
March 11, 2023