ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆ ತಾವ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್

Yuva Milan 2022
August 8, 2022
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ತಾವ್ನ್ ವೊಟಾರ್ ಐಡಿ ಅನಿ ಅಬಾ ಕಾರ್ಡ್ ನೊವ್ಯಾನ್ ಅನಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕರುಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್
March 11, 2023