kinnigoli parish – Page 7 – Kinnigoli.com

 5,923 total views

September 27, 2019

ಆಮ್ಚಿ ಮಾತಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ – ವಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ – ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮ್ಚೆ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್

ಲೇಖಕ್ *ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಂಪಾದಕ್ ‘ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್’ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಮಾಸಿಕ್ ಪತ್ರ್ ‘ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ – “ಬೊಕ್ಡೇನ್ ಆಪ್ಡಿನಾತ್ಲೊಲೊ ಪಾಲೊ ನಾ, ಸರ್ವಜ್ನಾನ್ ಬರಯ್ನಾತ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ನಾ.” ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿ […]
September 27, 2019

z

September 27, 2019

vally master

September 24, 2019

Kinnigolians get together in Dubai on 20.09.2019

Kinnigolians joined in large numbers at Creek Park on 20.09.2019 in the evening. Nearly 85 people –children, young and old alike joined together as a big […]
September 24, 2019

Dubai Gathering

September 19, 2019

tug of war competition 2019

Pic Credits: Jerry Photographer  6,842 total views
September 19, 2019

Tug of War 2019

September 17, 2019

Monthi Feast Sports – 2019

Pic Credits: Jerry Photographer  6,790 total views
September 17, 2019

Sports Day 2019